Deklaracja Dostępności

> Do odsłuchania zalecana przeglądarka to: Edge lub Chrome >>

                  Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica:  www.bibliotekaradecznica.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-04-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-23.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa www.bibliotekaradecznica.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

– część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

– brak apletu kontrastującego i zmieniającego rozmiar czcionki na stronie

Wyłączenia:
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

– część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową, którą jest Zofia Sykała, gbpradecznica@op.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej
lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica
22–463 Radecznica, ul. B. Prusa 64A

Do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się na parterze od ulicy B. Prusa.

Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze budynku. Po lewej stronie korytarza znajduje się klatka schodowa, która nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Toalety znajdujące się na parterze i I piętrze nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie wyznaczono strefy parkingowej dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Bibliotece Publicznej Gminy Radecznica nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM) na miejscu ani online.

 Aplikacje mobilne

Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica nie udostępnia aplikacji mobilnej.http://www.bibliotekaradecznica.pl